La valoració cognitiva a les residències

valoracio-cornitiva-gent-gran-palau-can-sunyer

La valoració cognitiva a les residències

Què podem utilitzar per valorar cognitivament a les persones d’edat avançada residents en un centre geriàtric?

Estem vivint un envelliment progressiu de la població, fet que ens obliga a mantenir una actualització constant, no només de les patologies més comunes en la població geriàtrica, sinó també de la gran diversitat de manifestacions clíniques que comporten.

Els avenços en els tractaments simptomàtics en les demències, evidencien la necessitar de fer un diagnòstic precoç i acurat dels possibles síndromes degeneratius.

Certament les residències no son centres de diagnòstic, donat que no disposen ni dels recursos ni infraestructures necessàries. Diagnòstic que s’ha de fonamentar en una valoració multidisciplinar, entre d’altres una valoració neuropsicològica i neurològica, però també és imprescindible la utilització de proves complementàries com poden ser analítiques específiques i proves de neuroimatge.

Els especialistes justifiquen el diagnòstic no només amb el criteri clínic, sinó també amb la utilització de probes neuropsicomètriques, que avaluen el grau de deteriorament i posiciona al pacient en una categoria, segons criteris poblacionals d’edat, sexe i escolarització.

A les residències, malauradament aquests recursos son limitats i poc accessibles, però sempre es pot fer us d’escales que poden ajudar a tenir una guia, que en cas de dubte poden ser l’eix vertebrador per a una derivació cap a una unitat especialitzada en el diagnòstic de deteriorament.

Directrius de la NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association) un referent en el camp de les demències, recomanen la utilització d’instruments de cribatge cognitiu, abans d’una evaluació neuropsicològica extensa.

Els instruments de cribatge mes coneguts i validats son, per consens, entre d’altres:

 • Mini-Mental State Examination (MMSE) de Folstein
 • Mini Examen Cognoscitivo (MEC) de Lobo i col·laboradors
 • Test del Dibujo de Reloj (Clock Drawing Test – CDT)
 • Alzheimer Disease Assessment Scale – Cognitive (ADAS-Cog)
 • Mini-Cog de Borson
 • Memory Impairment Screen (MIS) de Buschke
 • Montreal Cognitive Assessment (MoCA) de Nasreddine
 • Seven Minute Screen (7MS) de Solomon
 • Syndrom Kurztest (SKT) de Erzigkeit
 • Short Portable Mental State Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer
 • Global Deteroration Scale de Reisberg (GDS)

La utilització d’aquests instruments ha de tenir en compte les limitacions pròpies de cadascun d’ells i, molt important, en cap cas extreure conclusions específiques d’aquests instruments que només son de cribatge, i que per tant només aporten una pinzellada de l’estat general de les capacitats cognitives dels usuaris, sense aprofundir en cada una d’elles, ni aportar informació desglossada. Fet imprescindible per a un correcte diagnòstic.

És important destacar que per poder conèixer amb profunditat l’estat cognitiu general i l’estat de cada una de les funcions que conformen la cognició, és necessària una valoració neuropsicològica més exhaustiva realitzada per especialistes en la matèria.

En qualsevol cas, si tens dubtes sobre el possible estat de deteriorament d’algun familiar posa’t en contacte amb especialistes en la matèria, que amb la utilització d’instruments dissenyats per a tal efecte i amb el judici clínic fruit de la formació i experiència, podran resoldre les teves preguntes i en cas necessari emetre un diagnòstic.

Entrades relacionades